Thank God We Are Still Breathing …Fresh Mountain Air.

Secret log kiln…Kiln On 2www

Kiln On 1www

next morning…

Kiln Open5www Kiln Open4www Kiln Open3www Kiln Open2www Kiln Open1www

unpack…

Unpacking 9www Unpacking 8www Unpacking 7www Unpacking 6www Unpacking 5www Unpacking 3www Unpacking 1www Kiln Over 2www Kiln Over 1www